Emotional Rubber Stamps ตรายางสุดเจ๋ง เปลี่ยนหน้าได้ตามอารมณ์คุณ

ตรายาง Emotional Rubber Stamps เป็นตรายางที่แสดงหน้าเป็นอารมณ์ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะบีบตรายางเหล่านี้เป็นหน้าตาอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นขมวดคิ้ว, หน้าบึ้ง หรือยิ้มแย้ม